Ubytovací řád

Ubytovací řád a storno podmínky

 

1. Ubytování Pavlišov (dále jen „ubytovatel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí  ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat  úřední doklad o hlášení pobytu.

3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 13 h do 21 h.  


4. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 11.00 h. Do této doby uvolní objekt, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 11.00 h, může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokojů všechny své věci, odevzdá klíč ubytovateli a oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci).5. Ubytovatel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem ubytovatele v den nástupu pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za  ubytování a další služby je k nahlédnutí u ubytovatele nebo na internetových stránkách www.ubytovanipavlisov.cz.

V případě skutečné spotřeby energií a vody bude vyhotoven předávací protokol a po skončení pobytu provede ubytovatel dovyúčtování dle platného ceníku.


Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky


6. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem ,  v den nástupu pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta.  Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.

7. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 30 % až 100 % z ceny ubytování. Rezervace se pro ubytovatele stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet ubytovatele.

8. V případě zkrácení pobytu klientem má ubytovatel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.9. Ubytovatel  je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky, telefonicky dle následujících podmínek:


Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s ubytovatelem

Storno ubytování nejpozději 48 hodin před Vaším příjezdem……..50% z celého pobytu

Storno ubytování nejpozději 6 dní před Vaším příjezdem …………..30% z celého pobytu

Storno ubytování nejpozději 14 dní před Vaším příjezdem …………10% z celého pobytu10.  Ubytovatel klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři  zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku ubytovatele má ubytovatel právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se u ubytovatele. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.

11. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.

12. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení ubytovatele v souladu s podmínkami bodu 11 tohoto článku, je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.


13. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

14. Kouření je povoleno jen na balkoně a venkovních prostorách ubytovatele. V pokojích , platí přísný zákaz kouření. V případě, že bude způsobená škoda , ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.

15. V ubytování je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovatel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.


16. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat v prostorách ubytovatele jen se souhlasem . Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného  ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:

  • Vstup do ubytovací části       mají pouze malá plemena psů.
  • Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku      nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku klienta.
  • Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který      slouží na přípravu nebo podávání jídla klientům.
  • V případě jakéhokoliv poškození       zařízení ubytování zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné      výši.
  • Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a klient,      který zvířeti pobyt v pokoji umožnil.
  • Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé      náklady za strojní čištění čalouněného nabýtku,  a to v plné výši. Ubytovatel si také      vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových lůžkovin, jež byly použity pro potřeby      zvířete.
  • Klient je povinnen po svém zvířeti zabezpečit úklid exkrementů      v okolí objektu ubytování.17. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.

18. Ubytovatel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních prostorách ubytování.

19. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid

20. Klient v prostorách ubytování nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.21. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

22. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Ubytovatel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit ubytování. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.

23. Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil se všemi provozním řádem ubytovaní. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

24. Host poskytující ubytovateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů  ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.Ubytovací řád je platný od 1. 5. 2015

Ceník ubytování a služeb

Ubytování 1 osoba / noc ……………………………150,- Kč

Cena za celý objekt …………………………………..1.200,- Kč

Rekreační poplatek ……………………………………..10 ,- Kč osoba nad 18 let za den

Pes…………………………………………………………………30,- Kč za den

Smluvní cena vody a energií …………………………20,- Kč za osoba/ den při pobytu do 4 nocí

Cena energií od 5 nocí a výše:

                                    Voda ………………………45,- Kč m3

                                    Elektřina: VT ………… 5 Kč / kW

                                                   NT …………..2 Kč / kW

Časy spínání Nízkého tarifu:       Po-Pá                               So-Ne

                                             00:25-6:30                          3:20 – 9:25

                                            14:25-16:25                        15:10-17:10

Wifi připojení zdarma

Půjčovné:

Skákací hrad …………………………………………80,- kč / hod

Nafukovací člun Mariner 4 nosnost 320 kg + vesla ……..……250,- Kč /den

                     Elektromotor + 2 baterie …………………………200,- Kč/ den       

Inventář

Veranda :          Předsíňová stěna …………………4.000,- Kč

Kuchyň:           Kuchyňská linka nová pořízeno 01/2015 …………13.000,- Kč

                       Skleněný stůl nový  pořízeno    06/2015 …………..1.700,- Kč

                       Židle 4 kusy nové pořízeno 06/2015 …………………á 300,- Kč

                       Barová židle 1 ks ………………………………………………. 500,- Kč

                       Dětská jídelní židlička ……………………………………….300,- Kč

                       Lednička nová pořízeno 04/2015 …………………….6. 000,- Kč

                       El. sporák starý ………………………………………………..1.000,- Kč

                       Odsávač par nový pořízeno 04/2015 ………………..2.000,- Kč

                       Mikrovlnka stará…………………………………………………….500,- Kč

                       El. konvice starší ………………………………………………….200,- Kč

Vybavení kuchyňské linky :

Sada talířů Mělký, hluboký, desertní 3 x 12 ks ……hodnota sady 549,- kč za 18 talířů, á 30,- kč.

Miska porcelánová zelená 2 kusy …….á 39,- Kč

Keramický hrnek zelený 10 kusů ….á 15,- Kč

Skleněný hrníček 6 kusů ….á 7,- kč

Skleničky panák 12 kusů …………….á 10,-Kč

Skleněný pohár 6 kusů ……………….á 20,- Kč

Struhadlo 1 ks ……39 kč

Hrnce Annons Ikea 3 ks+2 pokličky …..229,- kč

Hrnce 4 kusy + pokličky ……………………800 ,- kč

Pánev Tescoma 1 ks …………………………400,- kč

Pánev teflon malá ……………………………160,- kč

Miska plastová 2 kusy ………………………….á 20,- Kč

Odpadkový koš nerez ……………………….350 ,- kč

Plastové dětské nádobí 6 kusů hrníček +6 kusů miska….35,- Kč

Krájecí prkénko 2 kusy ……..79 kč

Příbory 12 kusů nůž, vidlička, lžíce, malá lžička …sada  350,- kč

Nůž kuchyňský 2 kusy……………………á 50

Obývací pokoj:  Obývací stěna nová 04/2015 ………………..………6.000,- Kč

                         Sedací souprava …starší nepoškozená ………..8. 000,- Kč

                         Televize LG 82 cm ………………………………………..8. 000,- Kč

                         Skleničky na víno 12 kusů ………………………….á 12,- kč

                         Koberec 1 ks ………………………………………………..400,- Kč

                         Dalekohled ……………………………………………………600,- Kč

                         Dřevěný stolek ……………………………………………..1.500,- Kč

Ložnice:         Dvojlůžko s matrací nové 04/2015 …………………9. 000,- Kč

                      Šatní skříň nová 04/2015 ………………………………..3.000,- Kč

                      Noční stolek 2 kusy nový 04/2015 …………………..á 850,- Kč

                      Noční světlo 2 kusy ………..04/2015 ………………….á 100,-Kč

                      Lůžkoviny ……………………………………………………………..599,- Kč

                      Polštář+ Deka 2 kusy ………………………………………….1.000,- Kč

                      Nový koberec 04/2015…………………………………………2.500,-Kč

                      Dětská postýlka starší …………………………………………500,- kč

Dětský pokoj:    Postel ……………………………………………………………….2.000,- Kč

                        Matrace ………………………………………………………………500,- Kč

                        Postel s přistýlkou …………………………………………..2.999,- Kč

                        Matrace nová ……………………………………………………1.600,- Kč

                        Matrace v přistýlce……………………………………………..500,- kč

                        Polštáře, přikrývky 2 kusy ( 3 kusy) …………………… á 500,- Kč

                        Matracový chránič 2 kusy ……………………………………á 250,- Kč

                        Lůžkoviny + prostěradlo…….……………………………….á 400,- Kč

                        Komoda 1 ks  nová 04/2015………………………… …….1.500,- Kč

                        Koberec nový 04/2015…………………………………………3.000,-.Kč

                        Hračky

                        Lampička do zásuvky 1 kus ………………………………..250,- Kč

Koupelna :       Sprchový kout nový 03/2015 …………………………………………..7.500,- Kč

                       Umyvadlová skříňka nová 03/2015 ………………………………..2.000,- Kč

                       Zrcadlo s lampičkama nové 03/2015 ………………………………..800,- Kč

                       Záchod nový 03/2015 …………………………………………………….2.000,- Kč

Spodní ložnice:   Dvojlůžko nové 06/2015 …………………………………………10. 000,- Kč

                           Koberec nový 06/2015 ………………………………………………..500,- Kč

Balkon:              Skleněný stolek nový 07/2015 ……………………………………………450,- Kč

                         Židle 2 kusy  ……………………………………………………………………….á 300,- Kč